Yhdistyksen säännöt

AKATEEMINEN PÖYTÄLÄTKÄYHDISTYS ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT, HYVÄKSYTTY 16.6.2000

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Akateeminen pöytälätkäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen nimi on PÖLY.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pöytäjääkiekon harrastusta ja asemaa akateemisessa yhteisössä ja eritoten Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo itselleen hyvän aseman akateemisessa yhteisössä, järjestää pöytäjääkiekon peluuta yhdistyksen ja yliopiston sisällä ja ottaa osaa pöytäjääkiekon peluuseen laajemiltikin, sekä järjestää harjoituksia ja kokouksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja järjestämällä pöytäjääkiekkoon liittyviä kilpailuja, myyjäisillä ja talkoilla.Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yksityisten henkilöiden jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksien jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta siten, että maksu on ollut erääntyneenä 60 vuorokautta tai enemmän. Hallitus voi lisäksi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on muulla tavoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä 0-1 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, ja läsnä on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi myydä tai vaihtaa yhdistyksen omaisuutta jos myytävän tai vaihdettavan omaisuuden arvo on kokonaismäärältään vähäinen.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa muissa asioissa kuin hallituksen vaaleissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni.

Hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan vaalissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yhtä monta ääntä kuin on äänestyksessä valittavien hallituksen jäsenten lukumäärä. Kullekin ehdolla olevista saa yksi jäsen antaa vain yhden äänen.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kaksikierroksisella menetelmällä seuraavasti: Toimitentaan ensimmäinen äänestyskierros, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Jos joku ehdokkaista saa yli puolet annetuista äänistä valitaan hänet puheenjohtajaksi. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä toimitetaan toinen äänestyskierros, johon pääsee kaksi ensimmäisellä äänestyskierroksella eniten ääniä saanutta ehdokasta. Jokaisella jäsenellä on tällöin jälleen yksi ääni, ja puheenjohtajaksi valitaan toisella äänestyskierroksella eniten ääniä saanut ehdokas.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjeitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 

 
   


© Akateeminen pöytälätkäyhdistys ry, 2000-2003